تمام قیمت های ذکر شده واقعی است
آتا
هواپیما : MD-88

300,000

ظرفیت 3
Fly Persia
هواپیما : 737

330,000

ظرفیت 4
Fly Persia
هواپیما : MD-82

330,000

ظرفیت 3
Fly Persia
هواپیما : MD-82

350,000

ظرفیت 4
کیش ایر
هواپیما : System MD-88

354,600

ظرفیت 9
Chabahar
هواپیما : MD-88

390,000

ظرفیت 5
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

400,000

ظرفیت 1
وارش
هواپیما : MD-88

400,000

ظرفیت 6
کیش ایر
هواپیما : MD-80

460,000

ظرفیت 4
آتا
هواپیما : MD-88

480,000

ظرفیت 7
Fly Persia
هواپیما : 737

500,000

ظرفیت 6
کیش ایر
هواپیما : MD-88

500,000

ظرفیت 5
معراج
هواپیما : A319

500,000

ظرفیت 2
کیش ایر
هواپیما : MD-80

500,000

ظرفیت 4
کیش ایر
هواپیما : System MD-88

518,900

ظرفیت 9
تابان ایر
هواپیما : MD-80

550,000

ظرفیت 5
Chabahar
هواپیما : MD-80

550,000

ظرفیت 2
کیش ایر
هواپیما : MD-80

550,000

ظرفیت 5
وارش
هواپیما : MD-88

550,000

ظرفیت 6
آتا
هواپیما : MD-82

580,000

ظرفیت 5