تمام قیمت های ذکر شده واقعی است
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

290,000

ظرفیت 3
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

290,000

ظرفیت 9
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

290,000

ظرفیت 4
کیش ایر
هواپیما : MD-80

290,000

ظرفیت 3
کیش ایر
هواپیما : MD-80

300,000

ظرفیت 2
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

330,000

ظرفیت 3
معراج
هواپیما : A320

330,000

ظرفیت 8
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

330,000

ظرفیت 5
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

350,000

ظرفیت 1
کیش ایر
هواپیما : MD-83

380,000

ظرفیت 8
تابان ایر
هواپیما : MD-80

500,000

ظرفیت 4
کیش ایر
هواپیما : MD-80

500,000

ظرفیت 5
تابان ایر
هواپیما : بوئینگ

500,000

ظرفیت 4
تابان ایر
هواپیما : MD-80

500,000

ظرفیت 4
تابان ایر
هواپیما : System MD-80

500,500

ظرفیت 5
تابان ایر
هواپیما : بوئینگ

520,000

ظرفیت 6
تابان ایر
هواپیما : System MD-80

522,300

ظرفیت 8
تابان ایر
هواپیما : بوئینگ

540,000

ظرفیت 2
تابان ایر
هواپیما : System MD-80

544,100

ظرفیت 1
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

550,000

ظرفیت 4