تمام قیمت های ذکر شده واقعی است
Fly Persia
هواپیما : 737

400,000

ظرفیت 1
زاگرس ایر
هواپیما : System MD-80

600,000

ظرفیت 9
Fly Persia
هواپیما : MD-80

600,000

ظرفیت 5
کیش ایر
هواپیما : بوئینگ

600,000

ظرفیت 4
Fly Persia
هواپیما : MD-80

724,500

ظرفیت 6
Fly Persia
هواپیما : MD-80

724,500

ظرفیت 6
ایران آسمان
هواپیما : System ATR 72

696,300

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : System فوکر

696,300

ظرفیت 9
ایران آسمان
هواپیما : System ATR 72

696,300

ظرفیت 8
ایران آسمان
هواپیما : System ATR 72

696,300

ظرفیت 1
ایران آسمان
هواپیما : System ATR 72

696,300

ظرفیت 1
ایران آسمان
هواپیما : System ATR 72

696,300

ظرفیت 8
قشم ایر
هواپیما : System فوکر

696,300

ظرفیت 9
ایران آسمان
هواپیما : System ATR 72

696,300

ظرفیت 9
آتا
هواپیما : MD-80

700,000

ظرفیت 4
زاگرس ایر
هواپیما : MD-82

700,000

ظرفیت 5
کیش ایر
هواپیما : System MD-88

714,000

ظرفیت 7
کیش ایر
هواپیما : System MD-88

714,000

ظرفیت 7
آتا
هواپیما : System MD-83

716,900

ظرفیت 2
آتا
هواپیما : System MD-83

716,900

ظرفیت 2